Sosyoloji

Emile Durkhem’ın Sosyolojisine Genel Bir Bakış

Durkheım’ın sosyolojisi incelendiğinde Comte’un sosyolojisinden esinlemelerin olduğu görülmektedir. Durkheim klasik sosyoloji kuramlarından biri olarak işlevselciliğin kaynağını oluşturmaktadır. Toplumun işleyişinde etkili olan unsurları ele alarak toplumun varlığını devam ettirebilmesi için yapı-fail bağımlılığına dikkat çekmektedir. Bu bağlılığı açıklarken toplumu bir bütün olarak ele alan bir kuram oluşturur. Buna bağlı olarak Durkheim, sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkmasında ve sosyoloji bilimine sağladığı katkılarla önemli bir yere sahiptir. Durkheim sosyolojisinin Comte’un sosyolojisiyle olan en belirgin ilişkisi toplumsal denge ve düzene verdği önemde yatmaktadır.

Durkheim toplumun, dengeyi korumak için içerisinde çeşitli öğeleri barındıran bir bütün olduğunu söyler. Durkheim, sosyolojinin psikoloji ve öznel bilinçten ayrı bir yerde durması gerektiğinden de bahseder. Çünkü Durkheim’a göre bütünler, sosyolojik açıdan, bireyler temelinde analiz edilemez: Analiz birimi “ortam’dır ve bu, toplum biliminin nesnesini meydana getiren kollektif güçler ile olgulardan oluşur. Durkheim’a göre, toplumsal olan indirgenemezdi, kendine özgüydü (sut generis) ve buna bağlı olarak psikolojik unsurun da konuyla ilintisi yoktu ( Swingewood, 1998: 133).

Kaynakça

  • Swingewood, A., & Akınhay, O. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Bilim Ve Sanat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.