Bireyin Özgürlüğü Meselesi

Anlamak, özgürlüğün başlangıcıdır. Özgürlüğün iki yönü vardır:

–Negatif Özgürlük
–Pozitif Özgürlük

Özgürlüğün yapısı insanların yapabileceklerinin sınırını ve bireyselliğini genişletir. Özgürlük ve baskı kavramları hem bireyler hem de gruplar için söz konusu olabilecek kavramlardır. Özgürlüğün kıstasları her ikisi için de aynıdır. Ancak, birey ile grup, seçim yapma ve yapılan seçimleri değiştirme biçimleri ve kararlarını şekillendiren etkilerin çeşitliliği bakımından da farklıdır.

Özgürlük kavramı, insan olmanın anlamına ilişkin özel bir bakış açısı gerektirir. Özgürlük, mutlaka önceden kararlaştırılmış ya da öngörülmüş olmayı gerektirmeksizin seçim yapılabilir olmayı ve seçim yapmayı ifade edebilir. Bunun yanı sıra, seçme özgürlüğüne sahip olmanın “iyi bir şey” olduğu ve dolayısıyla özgürleştikçe daha “iyi”ye gittiğimizi kastediyor da olabilir. Birey psikolojisi konusunda teori geliştirenler ve topluluk sosyolojisi konusunda spekülasyon yapanlar genelde otorite yanlılığının kaçınılmaz olduğunu söylerler.

Freud;

Birey, bilinçdışının derinliklerine henüz rahimde bir embriyo ve beşikte bir bebek iken yerleşmiş güçlerle yönlendirilir.

Davranışçılar;

Bireyin tüm yaklaşım ve eylemleri, doğumundan başlayarak dış çevre tarafından şekillendirilir.Bu sebeple, çevre sıkı bir biçimde denetlenirse eylem ve davranışlar önceden belirlenebilir.

Marx;

Farklı dönemlerde köleler ve özgür insanlar, lordlar ve serfler, burjuvazi ve proleterya olarak tanımladığı sınıflar ayrılmış geniş insan yığınlarının üretim ilişkilerindeki konumlarından kaynaklanan dürtüleriyle hareket ettiklerini ileri sürmüştür.

Günümüz sistem analistleri;

Birey, toplumsal düzen tarafından belirlenen rolleri oynayan ve oynuyormuş gibi yapan kuklalar olarak tanımlamaktadır.

Siyaset toplumsal davranışın bir dalıdır. Bu alanda değiştirme gücümüzün ötesinde hiçbir şey, koruma ya da değiştirme kapasitemizin dışında değildir. Tüm toplumsal örgütlenmeler ve tüm toplumsal kurumlar bireylerin eylemlerinin ürünüdür. Çoğunlukla, bireylerden kaynaklanan nedenlerle biçimlendirilmişlerdir ve bu yüzden sadece insan iradesi ile değiştirilebilirler. Bu nedenle, toplum anlaşılabilir bir yapıdır.


Yar. Doç. Dr. Ahmet İlkay Ceyhan

Zorunlu Not: Bu içerik, Yrd. Doç. Dr. Ahmet İlkay Ceyhan’ın Bahçeşehir Üniversitesi’nde verdiği GEP0603 Current Political Issues ders notlarından derlenmiştir. Söz konusu içerik, ders hocasının sözlü onayı ile yayımlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi